×

Prijatie
Ďalšie formovanie
Život

Predpokladom pre prijatie do Sekulárneho inštitútu (Spoločenstva) je povolanie k tejto životnej forme a zrelosť zodpovedajúca veku. Príprava trvá 2-3 roky. Potom môže kandidátka skladať sľuby na určitú dobu. Tie sú zvyčajne obnovované po jednom roku. Po šiestich až desiatich rokoch od prvých sľubov môžu byť skladané doživotné sľuby.

Základným aspektom formovania je snaha priviesť každú členku k povedomiu najvyššej zodpovednosti. Cieľom je, aby členka pristupovala ku všetkým životným rozhodnutiam samostatne a zodpovedne, aby rozvíjala svoje osobné vlohy a charizmu a privádzala svoju osobnosť k zrelosti.

So zreteľom na rozličné krajiny, kultúry, vek členiek, rozličnosť zamestnaní i konkrétnych životných okolností sa iniciácia každej kandidátky/členky vykonáva veľmi individuálne. Pri všetkej pestrosti sa však Inštitút opiera o jednotný základ platný pre všetky.

Keďže každá kandidátka zostáva i v dobe prípravy vo svojom prostredí a vo svojom zamestnaní, neexistuje nijaké vymedzené formovanie. Formácia sa vykonáva za účasti formátorky, t.j. členky Inštitútu, ktorá je poverená touto úlohou.

Záväzné je však trvalé ďalšie formovanie členiek, a to s ohľadom na ich zamestnanie a možnosti. Podľa veľkosti oblastí a miestnych okolností vznikajú strediská pre pravidelné stretávania v modlitbe, pracovných skupinách a na rôznych akciách.

Duchovné cvičenia, meditácie a stretávania slúžia na duchovné zrastanie a prehlbovanie života Spoločenstva. Touto cestou sa prehlbujú silné ľudské vzťahy, podporované telefonátmi, korešpondenciou a podobne. Takto si členky vzájomne poskytujú oporu, pomoc, vedomie spolupatričnosti, radosť a domov.