×

19. MAREC – SVIATOK SV. JOZEFA

APOŠTOLSKÝ LIST SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA PATRIS CORDE 

Osobné zamyslenie s  modlitbou

                So srdcom otca: tak Jozef miloval Ježiša a preto ho vo všetkých štyroch evanjeliách nazývajú „Jozefov syn“.  Touto vetou začína Apoštolský list Patris corde, v ktorom nám Svätý Otec František približuje osobnosť sv. Jozefa, jeho vlastnosti, čnosti a poslanie v Božom pláne spásy človeka.  Napísal ho  z príležitosti vyhlásenia svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi -bl. Piom IX. 8. 12. 1870. Svätého Jozefa, túto mimoriadnu postavu, nám Svätý Otec František predstavuje v siedmich častiach Apoštolského listu, v ktorých popisuje jeho čnosti, charakterové vlastnosti.  Každá z týchto častí nás pobáda k zamysleniu…

Milovaný otec

V Apoštolskom liste čítame, že Jozefovo otcovstvo sa konkrétne prejavilo v tom, že zo svojho života  spravil službu zasvätenú tajomstvu vtelenia a s ním spojenú službu vykupiteľskému poslaniu. Úplne daroval seba samého, svoj život, svoju prácu v službe Mesiášovi – ako Máriin manžel a Ježišov otec. Svoje ľudské povolanie tak premenil na nadľudské darovanie seba, svojho srdca a všetkých schopností na lásku. V tom spočíva Jozefova veľkosť.

Sv.Jozef, prihováraj sa za nás, aby sme v spolupráci s Božou milosťou dávali svoj život do služby sv. Cirkvi – podľa Božieho plánu.

Otec nežnej lásky

 Ježiš videl v Jozefovi Božiu nežnú lásku: „Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja“ (Ž 103, 13).  Boh Izraela je Bohom nežnej lásky je dobrý ku každému a „milostivý ku všetkým svojim stvoreniam“ (Ž 145, 9). Napriek našim slabostiam – Boh nám odpúšťa, skláňa sa k nám. Ako je dôležité stretnúť sa s Božím milosrdenstvom – najmä vo sviatosti zmierenia a zakúsiť pravdu a nežnú lásku.

 Svätý Jozef vyprosuj nám pevnú vieru v Boha, On môže konať aj cez naše obavy, naše slabosti, našu krehkosť. Vyprosuj nám dôveru, že uprostred búrok života sa nemáme báť Bohu zveriť kormidlo našej loďky. Svätý Jozef, pomáhaj nám naučiť sa prijímať našu slabosť s hlbokou nežnosťou.

Poslušný otec

Sv. Jozef, svojou poslušnosťou Bohu, v plnení príkazov, ktoré si prijal postupne v štyroch snoch, si sa stal obetavavým služobníkom spásy. Vo svojej úlohe hlavy rodiny  si učil Ježiša, aby bol poslušný rodičom podľa Božieho prikázania. Počas skrytého života v Nazarete sa Ježiš učil plniť Otcovu vôľu. Stala sa Jeho každodenným pokrmom. Pre túto Otcovu vôľu sa rozhodol i v najťažšej chvíli – v Getsemanskej záhrade a  „stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“. Boh si ťa, sv. Jozef povolal, aby si svojou poslušnosťou a uskutočňovaním svojej otcovskej úlohy slúžil osobe a poslaniu Ježiša Krista.

 Oroduj za nás, sv. Jozef, aby naše srdcia boli poslušné a verné.

Prijímajúci otec

Dôveruješ anjelovým slovám a prijímaš bezpodmienečne Máriu, ako i mnohé nasledujúce situácie, ktorým, sv. Jozef, nerozumieš. Je to veľký príklad pre nás. Duchovný život, ktorý nám naznačuješ, nie je cestou objasňovania, ale cestou prijímania- tak píše Sv.Otec v tomto Apoštolskom liste.

Vyprosuj nám, sv. Jozef, s nádejou a odvahou prijímať i to, čo sme si nezvolili, lebo iba Pán Ježiš nám môže dať silu potrebnú na prijatie života takého, aký je, so všetkými jeho protirečeniami, frustráciami, sklamaniami.

Tvorivo odvážny otec

Sv. Jozef, učíš nás kreatívnej odvahe, keď si vytvoril miesto pre prijatie Božieho Syna v Betleheme, ochránil Dieťa a jeho Matku, učíš nás, že i napriek násiliu pozemských vládcov Boh vždy nájde spôsob, ako uskutočniť svoj plán spásy. Svätá rodina musela čeliť konkrétnym problémom ako mnohé iné rodiny dnečných čias, aby ušli pred nešťastím a hladom.  

Sv.Jozef, patrón všetkých, ktorí musia opustiť svoju krajinu v dôsledku vojny, nenávisti, prenasledovania a biedy, oroduj za nás.

Pracujúci otec

Bol si tesár, svojou svedomitou prácou si zaisťoval živobytie pre svoju rodinu. Ukazuješ nám, akú hodnotu, dôstojnosť a radosť práca prináša. Je príležitosťou na rozvinutie vlastných talentov a schopností, ktoré dávame do služby spoločnosti a bratského spoločenstva.

Sv. Jozef, Príklad robotníkov, oroduj za všetkých, ktorí zostali nezamestnaní, sú bez práce. Rodina bez zamestnania je viac vystavená ťažkostiam, napätiam, zlomom a dokonca zúfalému pokušeniu rozchodu. Oroduj za nás.

Tieň Otca

Sv. Jozef, plnil si svoju otcovskú úlohu zodpovedne, starostlivo po celý svoj život. Ako píše Sv.Otec, „…tradícia ti dala i prívlastok –  „prečistý“  Čistota je slobodou od vlastnenia vo všetkých oblastiach života. Iba ak je láska čistá, je skutočne láskou. Láska, ktorá chce vlastniť, sa napokon stáva nebezpečnou: zväzuje, zadúša, robí nešťastnými. Sám Boh miloval človeka čistou láskou, ponechajúc ho slobodného, aj keď pochybil a obrátil sa proti nemu. Logika lásky je vždy logikou slobody a Jozef vedel milovať mimoriadne slobodne. Nikdy sám seba nestaval do centra. Vedel sa stiahnuť a do centra svojho života postaviť Máriu a Ježiša. “

Jozef najčistejší – oroduj za nás.

V závere Apoštolského listu Svätý Otec František poukazuje na jeho cieľ, a to je prehĺbiť našu lásku k tomuto veľkému svätcovi a povzbudiť k prosbám o jeho príhovor a k nasledovaniu jeho čností a jeho zápalu.  „…Špecifickým poslaním svätých nie je totiž len sprostredkovanie zázrakov a milosti, ale aj prihováranie sa za nás pred Bohom, ako to robil Abram…“

Zdroj:  https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolsky-list-patris-corde