×

Mariánske sviatky v septembri

8. september – NARODENIE PANNY MÁRIE

„Dnes sa narodila blahoslavená Panna Mária z rodu Dávidovho. Skrze ňu sa veriacim zjavila spása sveta, lebo jej slávny život vniesol svetlo do nášho veku. Slávme oddane narodenie preblahoslavenej Panny Márie…“

(Z RESPONZÓRIA POSVÄTNÉHO ČÍTANIA ZO SVIATKU NARODENIA PREBL. PANNY MÁRIE).

Podľa tradície sa rodičia Panny Márie volali Joachim a Anna. Miesto jej  narodenia  sa považuje podľa tradície Betlehem.  Druhá tradícia určuje Máriino narodenie  mesto Sefor, asi 4 kilometre severne od Betlehema. Na tomto mieste bol totiž za čias cisára Konštantína vybudovaný chrám zasvätený sv. Joachimovi a Anne. Hovorí o tom aj sv. Epifanius.  Mohlo to byť však len miesto, kde Panna Mária so svojimi rodičmi len bývali, miesto jej narodenia mohlo byť aj iné.  Tretia tradícia hovorí, že Panna Mária sa narodila v Jeruzaleme. Sviatok Narodenia Panny Márie sa pravdepodobne začal sláviť po cirkevnom sneme (koncile) v Efeze (431). Tam sa vtedy totiž zhromaždili biskupi celého kresťanského sveta a vyhlásili Pannu Máriu za Božiu Matku.  „…Nech teda všetko stvorenie spieva a tancuje a nech prispeje niečím primeraným k radosti dňa. Nech majú dnes nebeštania a pozemštania jednu spoločnú slávnosť. Nech všetko, čo je na svete i nad svetom, zjednotí sa v slávení sviatku. Lebo dnes bola Stvoriteľovi všetkého postavená stvorená svätyňa a stvorenie novým, primeraným spôsobom pripravilo nový príbytok Stvoriteľovi.“   (Z Rečí svätého biskupa Ondreja Krétskeho (Oratio 1: PG 97, 806-810) „Staré sa pominulo a všetko sa stalo novým“)

ZDROJE:  http://www.zivotopisysvatych.sk/narodenie-panny-marie/

http://www.casopisslovo.sk/

http://breviar.upc.uniba.sk/default.htm