×

SVETLO HVIEZDY, SVETLO SPÁSY, SVETLO VIERY

Tá hviezda, ktorej nádhere

a jasu slnko ustúpi,

hlása, že na zem zavítal

Boh v tele, čo nás vykúpi.

                          (Z hymnu  ranných chvál, 6. január)

 

                Slávnosť Zjavenia Pána slávime 6. januára, keď sa Kristus dal poznať ako Boží Syn mudrcom od východu a cez nich vlastne všetkým národom, keďže mudrci neboli židovského pôvodu, boli pohania.

               Okrem tohto zjavenia si na Východe pripomínajú ďalšie dve zjavenia Pána: Ježišov krst, keď sa Duch Svätý v podobe holubice vzniesol nad Ježiša a z neba zaznelo Otcovo svedectvo o Ježišovi; a prvý Ježišov zázrak – premenenie vody na víno v Káne Galilejskej, o ktorom evanjelista Ján píše, že Ježiš „zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho“ (Jn 2,1-11).

              Na slávnosť Zjavenia Pána nás liturgia slova pozýva tiež zamyslieť sa nad rozhodnutím mudrcov z východu, ktorý uvidiac hviezdu na východe, rozhodli sa ísť za Ježišom, hľadať ho a pokloniť sa mu.

            „Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa: Kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. “  Mt 2, 1 – 3

 „ A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. “   Mt 2, 9 – 11  

            Mudrci spoznávajú i v novonarodenom Ježišovi – nového židovského kráľa a klaňajú sa mu.  Ježiš sa stáva svetlom spásy. Často sa v živote ľudí  môže objaviť akési svetlo v podobe túžby, cieľa, po ktorom nasleduje rozhodnutie ísť za týmto cieľom, uskutočňovať ho.

            V živote zasvätených ľudí sa nasledovanie Pána Ježiša stáva ich túžbou, cieľom.  „Svetlo hviezdy“ – spoznanie svojho povolania zasväteného života,  sprevádza v ich životoch svetlo viery. Ako mudrci z východu, ktorí sa novonarodenému Ježišovi klaňali a odovzdali mu svoje dary, je povolaním u zasvätených ľudí kráčať neúnavne za Kristom,  hľadať Boha uprostred sveta a podľa vzoru Panny Márie v milujúcej láske mu slúžiť.

 

Zdroj: https://www.zivotopisysvatych.sk/zjavenie-pana-traja-krali/

            https://lc.kbs.sk/?den=06050106